חיפושדלג על חיפוש
  להזמנות ושירות לקוחות
להזמנות ושירות לקוחות  054-3333802
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

סגולות

 

שמחה

 • ע"י צדקה בלב שלם בא לידי שמחה.
 • ע"י עצות טובות שתתן תזכה לשמחה.
 • ע"י בטחון בא השמחה.
 • מי שמבוזה בעיני עצמו ע"י זה יבוא להתלהבות.
 • ע"י זמר תבוא לידי שמחה והתלהבות.
 • מי שמפרסם את הצדיק.
 • מי שהוא שמח תמיד,ע"י זה הוא מצליח.
 • הנדרים והנדבות מביאין שמחה.
 • מי שעושה תענוג לאב ומשמח אותו ע"י זה יהיה לו חשק ואהבה ללמוד.
 • הגשמים יורדים בזכות שמחת חתן וכלה.
 • ע"י שמחה בשמחת תורה זוכה לעבוד את השם יתברך.
 • קרבת צדיקים משמח את הלב.
 • ע"י הצער והעצבות בא מריבה בעולם,וע"י השמחה בא שלום בעולם. 

 

הריון -הולדה

 • עוברות ומיניקות לא יאכלו שומין ובצלים.
 • המקבל גלות על עצמו ,הוא סגולה להריון.
 • אשה שאוכלת צנון בעיבורה,תלד בקישוי.
 • מיטתה לא תעמוד במערב ובדרום.
 • ע"י הכעס אשה מקשה לילד.
 • תפוחים מסוגלים למקשה לילד.
 • סגולה למקשה לילד שתרחץ ביין מלפניה ומאחוריה נכנס יין יצא סוד.
 • סגולה למקשה לילד ,לומר מזמור לתודה.
 • גם סגולה למקשה לילד , לעשות חסד הרבה דהיינו להרבות בצדקה וגמילות חסד. 

 

ממון -פרנסה

 • היין מביא לעניות.
 • מי שמשבר תאות אכילה זוכה לדירה נאה.
 • קטורת מעשרת.
 • שינוי המקום ושינוי השם טובים לפרנסה.
 • התיקון למטר -ירבה בתפילה.
 • ע"י אמונה נתרבה בפרנסה.
 • המעשר מסוגל לעשירות דוקא בארץ ישראל.
 • כבוד השבת וכבוד התורה מסוגל לעשירות.
 • הצניעות מסוגל לעשירות.
 • אמונה טובה לפרנסה.
 • העצבות מפסיד הפרנסה.
 • לכתוב ספר תורה מסוגל לפרנסה.
 • השמחה תמידית מסוגל לפרנסה.
 • העוסק בתורה ובצדקה זוכה לעשירות.
 • מי שאין לו פרנסה .יעסוק בתורה ואח"כ יתפלל על פרנסה, בוודאי יתקבל תפילתו.

 

שלום בית

 • נרות של שבת מרבין שלום.
 • ע"י שלום באים בשורות טובות.
 • כשיש מוסר ,יש שלום.
 • ע"י לימוד תינוקות בבית רבן נתרבה שלום.
 • כשאין שלום, התפילות לא מתקבלות.
 • שאין שלום ,אין הנשים יולדים זכרים.
 • הברכה באה ע"י שלום.

 

אמונה

 • ע"י ענווה תזכה לאמונה.
 • ע"י אמונה האדם חביב להשם יתברך כאשה לבעלה.
 • ע"י אמונה יתברך.
 • כשתסתכל בשמיים כשהם זכים ובהירים תזכה לאמונת חכמים.
 • אמונה חשובה כצדקה.
 • ע"י אמונה נתחכם.
 • כשנופל מאמונתו יבכה.
 • אמונה בא ע"י שתיקה.
 • אמונה בא ע"י צדקה.
 • ע"י אמונה יכול לבוא לביטחון.
 • ע"י אמונה הקב"ה יסלח לך על [כל] עוונותיך.
 • ע"י אמונה נתבטלין הגזרות,שאומות גוזרין עלינו.
 • מי ששומר את עצמו מלעבור על "לא תחמוד"ע"י זה ניצל מכעס וגאוה ומחסרון אמונה ,הבאה ע"י כעס וגאווה.
 • אשה הזהירה בחלה-בניה בעלי אמונה.
 • ע"י אמונת חכמים בא הצלחה.
 • ע"י אמונה נתרבה פרנסה.

 

רפואה

 • סגולה לחולה -להסתכל על הציצית.
 • סגולה לחולי על הצואר שיבכה על חורבן בית המקדש.
 • קידוש החודש מסוגל לרפאות לרפאות חלושי הראות.
 • הסתכלות על אתרוג הוא רפואה לכאב עיינים.
 • מי שנותן מעשר מן מעותיו, בניו ניצולים מהחולי הנקרא סמקא.
 • מי שהוא רגיל לבשר בשורות טובות .ע"י זה לא יכאבו לו רגליו.
 • לשון חכמיםהיא מעשרת ומרפא ובכן תלמד לדבר בלשונם.
 • התשובה מביאה רפואה לעולם.
 • זעה היא רפואה לחלי הקדחת.
 • צדקה היא רפואה לכל המכות.
 • אמירת תהילים מסוגל מאוד לרפואת החולה.וצריך שיהיה לו ביטחון חזק על זה .וע"י זה יושיעו השם ויתרפא ויקום מחליו. 
 • סגולה לחלי נופל רחמנא לצלן, לפזר צדקה לאביונים.

 

למוד תורה

 • ע"י קבלת הייסורים באהבה אינו משכח תלמודו.
 • ע"י קימה בפני תלמיד חכם זוכין לתורה.
 • יראה מתלמיד חכם מסוגל ללמוד.
 • הלומד בקול רם מאריך ימים, ותלמודו מתקים בידו.
 • ע"י קדושה זוכה לבינה.
 • ע"י לימוד בעיון יוכל להתפלל.
 • ע"י בינה זוכה לתשובה.
 • ע"י פת שחרית תלמודו מתקיים בידו וזוכה ללמוד וללמד.
 • תורה צריכה להיות בדיבור ,כי הלימוד שהוא במחשבה לבד נשתכח ואין בא לידי מעשה.
 • ע"י לימוד "שולחן ערוך" באים ליראה.
 • ע"י תורה בא לאמונה וע"י אמונה בא לקידוש השם.
 • ע"י עסק התורה זוכין לחיים ואריכות ימים.

 כעס

 • מי ששומר את עצמו מכעס שונאיו אינם שולטים עליו.
 • גם ישכון בביתו לא ידורו אחרים במקומו.
 • כעס אחר אכילה מזיק מאוד.
 • כעס של אישה מחריב את הבית.
 • סגולה לכעס שיאכל פת של שחרית.
 • ע"י שקר בא הכעס.
 • מי שאינו כעסן ידר נדר וישלם תיכף ע"י זה יבוטל ממנו הכעס.
 • ע"י כעס מגרה על עצמו דינים.
 • ע"י כעס נתקצרו ימיו.
 • סגולה לכעס שתשפיל גאים.
 • מי שמשבר את מידת הכעס יזכה לשם טוב.
 • ע"י אכילה נסתלק הכעס.
 • ע"י צדקה נתבטל הכעס.
 • ע"י הכעס אשה מקשה לילד.
 • וכן טבילות מקוה במטל הכעס כי ע"י טבילות מקוה נמשך דעת.
 • ע"י אכילת שבת נכנע ונתבטל הכעס.

 

 

חזרה לדף הקודם

בדיקת מזוזות אונליין כן, אני מעוניין
עבור לתוכן העמוד